Teater

Vi har varit på teater och sett Misan+Lotta=sant. Den handlade om hur man ska vara mot varandra. Vi fick hjälpa Misam med hur hon skulle vara mot Lotta, för att vara en bra kompis. Zebrabarnen hade många ideér om både hur en dålig och bra vän är. Som tack fick vi var sin kompissol, som påminner oss om hur vi ska vara mot varandra.

IPad

Vi har fått låna en Ipad av AV-Media i sex veckor, för att prova denna nya teknik. Förutom att jobba med pedagogiska arbetsmaterial på Ipaden övar vi på turtagning och samarbete.

”Förmåga att kunna kommunicera, söka ny kunskap och kunna samarbeta är nödvändigt i ett samhälle präglat av ett stort informationsflöde och en snabb förändringstakt. Förskolan ska lägga grunden till att barnen på sikt kan tillägna sig de kunskaper som utgör den gemensamma referensram som alla i samhället behöver.”

                                                                                                 Lpfö 98 rev 10